Video  
 
 

 

2015./2016.mācību gadā no 5.oktobra līdz 29. janvārim Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas vēlējās paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kursus apmeklēja 45 kursanti.

Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas.

Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 9 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 274,7. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 001 0087 – sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 03.03.2016. plkst. 10-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 18.02.2016. plkst. 16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.

 
 
 

 

Zilupes vidusskola sadarbībā ar SIF organizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” projekta „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem” bezmaksas latviešu valodas kursus 2015./2016.mācību gadā.

Pieteikties kursiem var Zilupes vidusskolas kancelejā vai pa tālruņiem: 26168310, 26538058 laika posmā no 12.08.2015. līdz 18.09.2015. darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.

 
 
 

 

 
 
 

Izsole 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2 , 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% euro. Izsole notiks 2015. gada 25. septembrī plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015. gada 24. septembrim plkst. 16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr.65707311.

                                                                                                                                                                                              20.09.2015

 
 
 

Iedzīvotāju ievērībai 

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

lasīt tālāk>>


Zilupes novada pašvaldība 2015.gada 28.maijā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.18 ,,Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā”, kas ir spēkā no 01.07.2015.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu dod tiesības ģimenei (personai):

  1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu līdz 90% apmērā saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1daļu;
  2. saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrās daļas 1.punkts);
  3. pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākuma līmeni, pieņem tiesa) - Civilprocesa likuma 43.panta ceturtā daļa;
  4. saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu.

 

Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis statusa noteikšanai ir:

·      ģimenei (personai), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro mēnesī;

·        vienam vai vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un/ vai personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, un kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 euro mēnesī.


Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes PVD inspektori konstatē, ka ne vienmēr tiek ievēroti biodrošības pasākumi, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, kurās dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un regulāri jāatjauno informācija par novietnē turēto cūku skaitu!

lasīt tālāk >>

DROSĪBAS PASĀKUMI

 
 
 

Ziņojumi 

Š. g. 22.augustā Zilupē notiks Jaunrades svētki " Nāc! Radi! Priecē!", kuru ietvaros, profesionālu mākslinieku vadībā, būs iespēja ik vienam piedalīties Mīlestības arkas un piemiņas fotorāmja izveidē.
Tā ir unikāla iespēja katram iesaistīties jaunu tradīciju radīšanā novadā. Labākās idejas autors pasākuma laikā tiks apbalvots un viņa vārds ierakstīts novada vēsturē.
Aicinām, ik vienu interesentu, iesniegt Zilupes novada domē līdz š. g. 10.jūnija plkst. 15.00 savu ieceru aprakstus ar skicēm un jūsuprāt vēlamo mākslas objektu atrašanās vietu.

 
 
 

 

2015.gada 26.maijā plkst.: 13:00

Zilupes novada tautas namā

notiks

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.

Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2, 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% eiro. Izsole notiks 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV- 5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbadienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015.gada 22.jūnijam plkst.16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr. 65707311.

                                                                                                                                                                                              20.05.2015

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Dzelzceļa ielā 4-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 – sākumcena EUR 860.00, nodrošinājums EUR 86.00, izsole 29.05.2015. plkst. 10-00;

-          Brīvības ielā 7C-4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0337 – sākumcena EUR 170.00, nodrošinājums EUR 17.00, izsole 29.05.2015. plkst. 12-00;

-          Brīvības ielā 7C-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0338 – sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 29.05.2015. plkst. 14-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Pieteikšanās termiņš līdz 15.05.2015. plkst. 16-00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

 
 
 

Iedzīvotājiem 

2014./2015.mācību gadā no 14.oktobra līdz 12.martam Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas gribēja paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kurus apmeklēja 45 kursanti.

   Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā ari pašnodarbinātas personas.

   Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 8 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

  Nākamgad no oktobra mēneša kursi turpināsies un gaidām jaunus kursantus, kuri vēlas paaugstināt un paplašināt savas valsts valodas zināšanas, pieteikties var pa tālruņiem: 26168310, 26538058 vai Zilupes vidusskolas kancelejā.